Privacy Policy

Stichting Kindervakantiewerk Maasbree (KVW Maasbree) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVW Maasbree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als KVW Maasbree zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Kinderen

Persoonsgegevens van Kinderen worden door KVW Maasbree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KVW Maasbree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door KVW Maasbree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door KVW Maasbree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KVW Maasbree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door KVW Maasbree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Uitzondering hierop zijn minderjarige hoppers en spelbegeleiding hiervan worden de ouders wel in kennis gesteld.

Beeldmateriaal

Deelname aan de activiteiten van KVW Maasbree betekent dat er toestemming is gegeven tot het maken van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal zal o.a. op onze website en de social media gebruikt worden. Er kan te allen tijde verzocht worden om gepubliceerde foto’s online te laten verwijderen. KVW Maasbree kan er dan ook voor kiezen de persoon onherkenbaar te maken. Een verzoek tot verwijdering dient schriftelijk ingediend te worden via onderstaande contactpersonen.

Bewaartermijn

KVW Maasbree bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan gevolgen hebben voor de deelname aan de activiteiten van KVW Maasbree.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Kindervakantiewerk Maasbree
p/a Sevenumse Dijk 3
5993 NK Maasbree

Contactpersonen voor gegevensbescherming:
Natasja Vaasen – Luc Koopmans
Zie voor contactgegevens onze website.